Books 30-35

K30-CÁI GƯƠNG CỦA SỰ LIÊN HỆ (The Mirror of Relationship)-Dịch 2010
K31-BÀN VỀ CÁI TRÍ VÀ SỰ SUY NGHĨ (On Mind & Thought)-Dịch 2010
K32-TẠI SAO BẠN ĐANG ĐƯỢC GIÁO DỤC (Why are you being educated)-Dịch 2011
K33-BÀN VỀ SỰ THẬT (On Truth)-Dịch 2010- Sửa 2012
K34-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI-Tập I (Krishnamurti’s Biography-Dịch 2011
 K35-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI Tập II (Krishnamurti’s Biography)- Dịch 2011

Read more

Give a Comment