V1  First and Last Freedom – Tu do dau tien va cuoi cung  Chương 1

V2  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 2

V3  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 3

V4  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 4

V5  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 5

V6  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 6

V7-V8  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 7-8

V9  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 9

V10  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 10

V11  First and Last FreedomTu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 11

V12  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 12

V13  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 13

V13-V14  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 13-14

V15-V16  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 15-16

V17  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 17

V18  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 18

V19  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 19

V20  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng  Chương 20

V21  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 21

V22  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 1-2-3

V23  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 4-5

V24  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 6-7-8

V25  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 9

V26  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 10

V27  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 11-12

V28  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 13

V29  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 14

V30  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 15

V31  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 16

V32  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 17

V33  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 18

V34  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 19

V35  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 20

V36  First and Last Freedom-Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 21

V37  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 22

V38  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 23

V39  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 24

V40  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 25

V41  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 26

V42  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần IIC  hương 27

V43  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 28

V44  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 29

V45First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 30

V46  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 31

V47  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 32

V48  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng-Phần II  Chương 33

V49  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 34

V50 First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 35

V51  First and Last Freedom – Tu do đầu tiên và cuối cùng – Phần II  Chương 36