The Author

Who was Jiddu Krishnamurti?

Jiddu Krishnamurti (Telugu: జిడ్డు కృష్ణ మూర్తి) or J. Krishnamurti (Telugu: జే . కృష్ణ మూర్తి), (12 May 1895 – 17 February 1986) was a writer and speaker on philosophical and spiritual issues including psychological revolution, the nature of the mind, meditation, human relationships, and bringing about positive social change. Maintaining that society is ultimately the product of the interactions of individuals, he held that fundamental change in society can emerge only through freely undertaken radical change in the individual. Krishnamurti stressed the need for a revolution in the psyche of every human being and posited that such revolution cannot be brought about by any external entity, be it religious, political, or social.

Born into a Telugu family in wahat was then colonial India, Krishnamurti lived next to the Theosophical Society headquarters at Adyar in Madras in his early adolescence. At Adyar, he encountered prominent occultist and Theosophist Charles Webster Leadbeater. He was subsequently raised under the tutelage of Leadbeater and Annie Besant, leaders of the Theosophical Society at the time. Leadbeater and Besant believed Krishnamurti to be the likely vehicle for a messianic entity, the so-called World Teacher. As a young man, he disavowed this idea and dissolved the worldwide organization (the Order of the Star) established to support it.

J.Krishnmurti Online

Jiddu Krishnamurti (Telugu: జిడ్డు కృష్ణ మూర్తి) hoặc J. Krishnamurti
(Telugu: జే కృష్ణ మూర్తి), (12 tháng năm 1895-17 tháng 5 năm 1986) là một nhà văn và loa Wed các vấn đề triết học và tâm linh bao gồm cuộc cách mạng tâm lý, bản chất của tâm, thiền định, mối quanhệ của con người, và thả về sự thay đổi xã hội tích cực. Duy trì Đó xã hội Cuối cùng làsản phẩm của các Mối liên hệ giữa cá nhân, ông giữ Sự thay đổi cơ bản trong xã hộichỉ có thể xuất hiện thông qua Tự do đưa ra những thay đổi triệt để trong các cá nhân.Krishnamurti nhấn mạnh sự cần thiết cho một cuộc cách mạng trong tâm hồn của mỗicon người và thừa nhận Cuộc cách mạng đó không thể được đã mang về bất kỳ thực thể bên ngoài, tôn giáo, chính trị, xã hội.

Sinh ra trong một gia đình Telugu wahat sau đó thuộc địa Ấn Độ, Krishnamurti sống bên cạnh trụ sở chính của Hội Thông Thiên Học ở Adyar Madras ở tuổi niên thiếu đầu lịch sử. Adyar, ông gặp occultist nổi bật và Thông Thiên Học Charles Webster Leadbeater.Ông sau đó đã được nêu ra dưới sự giám hộ Annie Besant và Leadbeater, các nhà lãnh đạo của Hội Thông Thiên Học vào thời điểm đó. Leadbeater và BesantKrishnamurti tin là chiếc xe sẽ cho một thực thể thiên sai, cái gọi là thế giới giáo viên.Là một người đàn ông trẻ, ông chối bỏ ý tưởng này và hòa tan các tổ chức trên toàn thế giới (Order of Star) thành lập 2 hỗ trợ nó.

2 Comments

  1. Linh
    April 25, 2020
    • jemedi
      April 28, 2020

Give a Comment